Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov)..

Kto je správca?

Som Mgr. Mária Mikolášová, bytom Tuchyňa 269, 01855 Tuchyňa, IČO: 47 181 192 a prevádzkujem webovú stránku https://akne.samasebou.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu, vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail mayush.mikolasova@gmail.com

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

– budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

– plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

– umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

–        poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, meno a priezvisko potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupu k e-booku, video- alebo audionahrávke, posielanie online kurzu atď.).

–        vedenie účtovníctva

Ak ste mojím zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

–        marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Pokiaľ ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielam Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia povolenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu trvania premlčacích dôb, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo ak som v kontkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu Vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe Vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zmeniť nastavenie cookies
 
Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a dodržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vaším osobným údajom mám prístup len ja a moji spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

FAPI Business s.r.o (FAPI)

Genesis Digital LLC. (Kartra)

Spoločnosť Websupport s.r.o.

Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám však, že v takom prípade budem na spracovateľov klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdanie údajov mimo Európsku úniu

Celé spracovanie osobných údajov bude prevádzkované výlučne na území EÚ.

 

Vaše práva v súvislosi s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť využiť niektoré z týchto práv, prosím, kontaktujte ma na e-mail info@mayush.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím v lehote 60 dní, ako Vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u Vás niečo zmení a považujete svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzujem spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)

 

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojom čitateľnej podobe v lehote 60 dní.

 

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz. Nechcem na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 120 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budem informovať e-mailom.

 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s Vašími údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som mohla prípadné pochybenie napraviť.

 

Odhlásenie zo zasielania newsletteru a obchodných ponúk

E-maily s inšpiráciou, článkami či službami Vám zasielam, pokiaľ ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončeni záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 28.12.2023.